Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych

Tytuł: Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych
Autor: Kunert-Diallo Agnieszka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Seria wydawnicza: Monografie
Rok wydania: 2018
Wydanie: 1
ISBN: 9788381245883
Liczba stron: 366
Oprawa: Twarda
Wymiary: A5

Publikacja jako pierwsza na rynku ukazuje dwie płaszczyzny regulacji dostępu do rynku transportu lotniczego i prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanego prawa i polityki Unii Europejskiej. Książka – poza celami naukowymi polegającymi na przeprowadzeniu określonych tez (istotnych z punktu widzenia zainteresowania środowiska naukowego) – ma walor usystematyzowanej prezentacji wiedzy nt. obowiązujących regulacji przydatnych dla wszystkich uczestników tego rynku.


Praca została podzielona na dwie części dotyczące kolejno:

  • analizy systemu regulacji dostępu do rynku lotniczych przewozów międzynarodowych oraz działań zmierzających do obalenia restryktywnego charakteru systemu;
  • rozwiązań przyjętych przez Unię Europejską w zakresie dostępu do rynku i konkurencji, zarówno na podstawie przepisów unijnych, jak i umów zawieranych z państwami spoza Unii.

Nowym problemem omówionym w publikacji jest Brexit, którego skutki z pewnością będą miały wpływ na dostęp do rynku lotniczych przewozów międzynarodowych. Autorka sformułowała ponadto wnioski de lege ferenda i podjęła próbę oceny realności przyjęcia stosownych wielostronnych rozwiązań.

Adresaci:
Książka zainteresuje zarówno osoby zawodowo związane z rynkiem transportu lotniczego, jak i przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy w swojej praktyce spotykają się z kwestiami dotyczącymi regulacji prawnych tego rynku, a także przedstawicieli środowiska naukowego chcących zgłębić prezentowaną tematykę.

 

Część pierwsza
PRAWO OGRANICZAJĄCE DOSTĘP DO RYNKU I KONKURENCJĘ W SKALI GLOBALNEJ

Rozdział I
Ogólna charakterystyka systemu chicagowsko-bilateralnego | str. 25
1. Wprowadzenie | str. 25
2. Konwencja chicagowska i wynikające z niej ograniczenia | str. 28
3. Służby powietrzne i linie lotnicze oraz adresaci ograniczonych praw | str. 30
4. Ograniczone znaczenie dodatkowych układów chicagowskich | str. 35
5. Ograniczone i przejściowe znaczenie niektórych układów regionalnych dotyczących służb nieregularnych | str. 37
6. Dwustronne umowy lotnicze jako główne źródło ograniczeń | str. 39
7. Prawo krajowe definiujące dodatkowe ograniczenia w zgodzie z prawem międzynarodowym | str. 51
8. Regulacyjne uprawnienia IATA nadane przez państwa | str. 56
9. Znaczenie porozumień przewoźników lotniczych | str. 59
10. Podsumowanie | str. 60

Rozdział II
Typowe ograniczenia dostępu do rynku i konkurencji | str. 63
1. Wprowadzenie | str. 63
2. Rodzaje ograniczeń | str. 65
2.1. Zróżnicowanie praw dostępu do rynku według ICAO | str. 65
2.2. Umowne określenie tras i punktów lądowania | str. 67
2.3. Określenie wolności lotniczych | str. 69
2.4. Prawa operacyjne w znaczeniu wąskim (definiowane na podstawie umów bilateralnych) | str. 75
2.5. Ograniczenia dotyczące liczby i narodowości przewoźników (ewentualnie statków powietrznych) | str. 78
2.6. Ograniczenia zdolności przewozowej | str. 82
2.7. Regulacja taryf lotniczych | str. 87
2.8. Obowiązek zawierania porozumień przez przewoźników oraz korzystania z innych usług pomocniczych | str. 89
2.9. Prawa pomocnicze określające ramy prawne prowadzenia działalności handlowej | str. 93
3. Różne formy dyskryminacji flag częściowo łagodzone klauzulami o równym traktowaniu | str. 96
4. Podsumowanie | str. 99

Rozdział III
Usuwanie i omijanie restrykcji oraz związana z tym regulacja wzrastającej konkurencji | str. 103
1. Wprowadzenie | str. 103
2. Liberalizacja dostępu do rynku na poziomie międzynarodowym | str. 106
2.1. Działania PICAO i ICAO | str. 106
2.2. MALIAT – wielostronna umowa o liberalizacji transportu lotniczego | str. 113
2.3. Włączenie usług sektora lotniczego w struktury GATS | str. 117
3. Deregulacje krajowe i ich znaczenie w kontekście liberalizacji międzynarodowych przewozów lotniczych | str. 124
3.1. Deregulacja amerykańska | str. 125
3.2. Deregulacja chilijska i australijska | str. 131
3.3. Trendy liberalizacyjne w Europie | str. 132
4. Regulacja dostępu do rynku na poziomie regionalnym i grupowym | str. 134
4.1. Porozumienie Trans-Tasman jako przykład liberalizacji przewozów międzynarodowych wyprzedzającej deregulacje krajowe | str. 134
4.2. Działania liberalizacyjne państw tzw. Paktu Andyjskiego | str. 136
4.3. Porozumienie ACAC | str. 136
4.4. Konsekwencje decyzji Jamusukro na rynku przewozów afrykańskich | str. 138
4.5. Regulacja w dostępie do rynku przewozów lotniczych państw ASEAN | str. 140

Rozdział IV
Reforma regulacyjna w dostępie do rynku przewozów lotniczych państw UE | str. 143
1. Wprowadzenie | str. 143
2. Skutki wyroku Nouvelles Frontieres dla kształtowania się reguł konkurencji w sektorze lotniczym | str. 145
3. Pierwszy pakiet liberalizacyjny – pierwsze elementy liberalizacji i zasad konkurencji w przewozach lotniczych | str. 148
4. Koncepcja przewoźnika wspólnotowego i ułatwianie dostępu do rynku dla nowych przewoźników – filary II pakietu liberalizacyjnego i dalsze zaostrzanie prawa konkurencji | str. 158
5. Trzeci pakiet liberalizacyjny znoszący ograniczenia w dostępie do rynku przewozów wewnątrzunijnych i dalsze działania wspólnotowe dostosowujące reguły konkurencji do zmieniającej się struktury rynku | str. 167
6. Podsumowanie | str. 182

Część druga
DOSTĘP DO RYNKU I KONKURENCJA W PRAWIE I UMOWACH UE

Rozdział V
Zasady wykonywania przewozów lotniczych w UE | str. 189
1. Wprowadzenie | str. 189
2. Zasady dostępu do rynku. Zasady ogólne | str. 190
3. Koncesjonowanie i status prawny przewoźników unijnych | str. 192
4. Zasady wykonywania przewozów w ramach UE | str. 196
4.1. Stosowanie rozporządzenia 1008/2008 do lotów wykonywanych pomiędzy UE a państwami trzecimi | str. 196
4.2. Sposoby świadczenia usług przewozu lotniczego | str. 198
4.3. Wykonywanie obowiązku użyteczności publicznej | str. 203
4.4. Dostęp przewoźników państw trzecich do rynku przewozów wewnątrzunijnych | str. 204
5. Szczególne aspekty związane z wykonywaniem przewozów lotniczych w UE | str. 206
5.1. Dostęp do infrastruktury lotniskowej – zarządzanie slotami | str. 206
5.2. Dostęp do usług naziemnych | str. 208
5.3. Zasady korzystania ze skomputeryzowanych systemów rezerwacyjnych | str. 211
6. Podsumowanie | str. 214

Rozdział VI
Prawo konkurencji w transporcie lotniczym | str. 217
1. Wprowadzenie | str. 217
2. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję w transporcie lotniczym | str. 218
3. Zakaz nadużywania pozycji dominującej | str. 230
4. Wyłączenia spod zakazów antykonkurencyjnych | str. 237
4.1. Szczególne traktowanie porozumień aliansowych | str. 240
4.2. Kontrola koncentracji w sektorze lotniczym | str. 245
5. Zasady przyznawania pomocy publicznej | str. 254
5.1. Pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw | str. 258
5.2. Pomoc na rozpoczęcie działalności | str. 262
5.3. Zastosowanie art. 107 ust. 2 lit. a) i b) TFUE do usług transportu lotniczego | str. 270
5.4. Zasady wykonywania PSO według prawa konkurencji | str. 272
6. Ochrona przewoźników unijnych przed subsydiowaniem i nieuczciwymi praktykami cenowymi przewoźników z państw trzecich | str. 277
7. Rodzaje praktyk i porozumień akceptowalnych z punktu widzenia prawa konkurencji | str. 282
7.1. Porozumienia dopuszczone na podstawie przepisów prawnych i umów międzynarodowych | str. 283
7.2. Porozumienia dozwolone wynikające z oceny porozumień antykonkurencyjnych | str. 291
8. Podsumowanie | str. 298

Rozdział VII
Kształtowanie polityki transportowej UE w relacjach z państwami trzecimi | str. 301
1. Wprowadzenie | str. 301
2. Kształtowanie zasad konkurencji w relacjach z państwami trzecimi | str. 303
3. Podział kompetencji pomiędzy UE a państwa członkowskie w kwestii regulacji przewozów z państwami trzecimi | str. 308
4. Sposoby liberalizacji przewozów lotniczych pomiędzy UE a państwami trzecimi | str. 318
4.1. Umowy otwartego nieba | str. 319
4.2. Koncepcja Wspólnego Obszaru Lotniczego (CAA) | str. 328
4.3. Brexit – możliwe scenariusze regulacji dostępu do rynku i prawa konkurencji | str. 339
4.4. Partykularyzm i protekcjonizm jako obiektywna przeszkoda w harmonizacji przepisów znoszących ograniczenia w dostępie do rynku | str. 346
5. Podsumowanie | str. 349

Wnioski końcowe | str. 351

Dokumenty źródłowe i bibliografia | str. 357

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *